Privacybeleid

De Vereniging Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout-Bavel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vereniging Hulpdienst Ulvenhout-Bavel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u vrijwillige hulp aanvraagt of vrijwillige hulp verleent als vrijwilliger bij de Vereniging Hulpdienst Ulvenhout-Bavel.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Vereniging Hulpdienst Ulvenhout-Bavel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Naast bovengenoemde algemene persoonsgegevens die wij nodig hebben om contact met onze hulpvragers en onze hulpverleners te onderhouden (geboortedatum vanwege een verjaardagskaartje), houdt de Vereniging Hulpdienst Ulvenhout-Bavel van haar vrijwillige hulpverleners een overzicht bij van hun vaardigheden en interesses die nodig zijn om hulpvragen aan de juiste vrijwilliger te kunnen toebedelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Anders dan bovenstaande persoonsgegevens verzamelt de Vereniging Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout-Bavel géén bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of Vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij dezen toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker aan onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Vereniging Hulpdienst Ulvenhout-Bavel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Vereniging Hulpdienst Ulvenhout-Bavel) tussen zit. De Vereniging Hulpdienst Ulvenhout-Bavel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress voor het onderhouden van de website en Microsoft Office voor het bijhouden van een overzicht van de vrijwilligers en het verzenden van emails.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Vereniging Hulpdienst Ulvenhout-Bavel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang vrijwilligers actief betrokken zijn bij de Vereniging Hulpdienst Ulvenhout-Bavel zullen hun bovengenoemde persoonsgegevens bewaard worden.

Te allen tijde kunnen zowel hulpvragers alsook de vrijwilligers kenbaar maken om hun persoonsgegevens te verwijderen, hetgeen dan onverwijld zal worden gedaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vereniging Hulpdienst Ulvenhout-Bavel verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Vereniging Hulpdienst Ulvenhout-Bavel gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk doen op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden o.a. uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout-Bavel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat.

De Vereniging Hulpdienst Ulvenhout-Bavel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout-Bavel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meld dit dan meteen via ons secretariaat of via het contactformulier op de website.