Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2024 en volgende
Inleiding
Op 4 augustus 2021 is de Vereniging Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout-Bavel opgericht. De vereniging
heeft als doel:

  • Het verlenen van hulp in omstandigheden waar geen andere instantie in voorziet;
  • Het bevorderen van ouderenwelzijn,

En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De vereniging
tracht dit doel onder meer te bereiken door het op vrijwillige en onbezoldigde basis verrichten van
kleine onderhoudswerkzaamheden in en rondom het huis. De vereniging wil hiermee burenhulp
stimuleren zoals die in een dorpsgemeenschap gebruikelijk was.

Wat is het beleid en wat zijn de activiteiten voor het jaar 2024 en volgende. Daarover gaat dit
beleidsplan.

Beleid/activiteiten

LEDENAANTAL
Het ledenaantal van de Vereniging bedraagt nu zes leden, dit is inclusief het bestuur. Voor de
continuïteit van de Vereniging is het wenselijk om dit aantal uit te breiden. Dit jaar zal actief gezocht
worden naar nieuwe leden. In de najaarsbijeenkomst wordt dit besproken met de vrijwilligers.

ZORGKAART
De hulpvragen die gesteld worden aan de hulpdienst komen niet altijd overeen met de doelstellingen
van de hulpdienst. Dan vindt doorverwijzing plaats naar de daarvoor aangewezen instantie. Om dit
goed te kunnen doen is het nodig om een goed beeld te hebben en te houden van de zorg
verlenende instanties. Jaarlijks wordt de zorgkaart actueel gehouden. Ook het netwerken is van
belang door onder andere deel te nemen aan overleggen met zorgorganisaties.

WERVEN EN BINDEN VRIJWILLIGERS
Jaarlijks zijn er twee bijeenkomsten waarop het bestuur, de leden en de vrijwilligers elkaar kunnen
ontmoeten. Naast deze bijeenkomsten met alle vrijwilligers hebben de coördinatoren contact met

de vrijwilligers over de te verlenen en de verleende hulpdiensten. De coördinatoren stellen
maandelijks een overzicht op van de verleende hulpdiensten. Verder ontvangen de vrijwilligers
jaarlijks een verjaardagskaart en een kaart of attentie met de kerst.

COMMUNICATIE
Het werken aan de bekendheid van de hulpdienst is een continue aandachtspunt. Naast het
netwerken vergt dit ook het benutten van de kansen die zich voordoen om de hulpdienst onder de
aandacht te brengen. Denk hierbij aan publicatie van activiteiten van de hulpdienst via de website en
lokale media.

VERBINDING
Het samenwerken met andere organisaties KBO Ulvenhout, het Damescollectief, De Zonnebloem,
STIB, Zorg voor Elkaar e.a. om de zorg en het welzijn voor senioren in Ulvenhout en Bavel te
bevorderen in een tijd van dubbele vergrijzing. Door die samenwerking is er dit jaar een
Gezondheidsmarkt in Ulvenhout, een maandelijkse lunch voor senioren en gaan twee leesclubs van
start.

FINANCIEN
Er zijn de afgelopen jaren geen inkomsten geweest voor de hulpdienst. Voor de continuïteit wordt
gekeken naar mogelijke inkomstenbronnen voor de komende jaren.